خرید اشتراک

قیمت گذاری اشتراک ها به شرح زیر می باشد

اشتراک هر دو مجله

سالیانه 700,000 تومان
تومان 700,000 سالیانه
 • 11 شماره مجله بسپار در سال
 • 6 شماره مجله پوشرنگ در سال
سالیانه

اشتراک مجله بسپار

سالیانه 550,000 تومان
تومان 550,000 سالیانه
 • 11 شماره مجله بسپار در سال
 • علوم و صنایع پلاستیک، لاستیک و کامپوزیت
سالیانه

اشتراک مجله پوشرنگ

سالیانه 240,000 تومان
تومان 240,000 سالیانه
 • 6 شماره مجله پوشرنگ در سال
 • علوم و صنایع رنگ و رزین و چسب
سالیانه

اشتراک هر دو مجله

سالیانه 900,000 تومان
تومان 900,000 سالیانه
 • 11 شماره مجله بسپار در سال
 • 6 شماره مجله پوشرنگ در سال
سالیانه

اشتراک مجله بسپار

سالیانه 650,000 تومان
تومان 650,000 سالیانه
 • 11 شماره مجله بسپار در سال
 • علوم و صنایع پلاستیک، لاستیک و کامپوزیت
سالیانه

اشتراک مجله پوشرنگ

سالیانه 400,000 تومان
تومان 400,000 سالیانه
 • 6 شماره مجله پوشرنگ در سال
 • علوم و صنایع رنگ و رزین و چسب
سالیانه
دکمه بازگشت به بالا