اخبار

سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه آسیا 15 درصد کاهش یافت

بسپار می نویسد، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با استناد به گزارش جدید موسسه آنکتاد، از کاهش جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2016 خبر داد.

به گزارش تحلیلگران این معاونت، ﺳﺎزﻣﺎن آﻧﻜﺘﺎد در ﮔﺰارش اﻛﺘﺒﺮ 2016 ﺧﻮد ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺟﺮﻳﺎن ورودي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاري ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺧـﺎرﺟﻲ، در ﺳﺎل 2016 ﺣﺪود 10 ﺗﺎ 15 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و آن را ﻧﺸﺎﻧﻪ‌اي از ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﺪاوم ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﻛﻞ، رﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻻﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ روش‌ﻫﺎي ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه در ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺑـﺮوز ﭘﺪﻳﺪه واروﻧﮕﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت و رﻳﺰش ﺳﻮد ﺑﻨﮕﺎه‌ﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻠﻴﺘﻲ در ﺳﺎل 2015 ﻋﻨﻮان ﻛﺮده اﺳﺖ.


این گزارش البته از افزایش جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2017 نیز حکایت می‌کند. در این گزارش آمده است: انتظار می‌رود، در ﻣﻴﺎن‌ﻣﺪت رﺷﺪ ﺟﺮﻳﺎن ورودي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ در سال 2017 ﻣﺠﺪد آﻏﺎز ﺷﻮد و ﺑـﻪ ﺑﻴﺶ از 1.8 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل 2018 ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ البته ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﻤﺘﺮ از ارﻗﺎم ﻗﺒﻞ از بحران مالی است.


سازمان آنکتاد در بررسی روند حرکت جریانات مالی، به این نتیجه نیز دست یافته که احتمالا ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن از رﺷﺪ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ؛ در واقع پیش‌بینی‌ این است که آﻓﺮﻳﻘـﺎ به دلیل اﻋﻤـﺎل آزادﺳﺎزي و ﺧﺼﻮﺻﻲ‌ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰي ﺷﺪه، ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرﺟﻲ باشد. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ‌رود ﺟﺮﻳﺎن ورود ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺳﻴﺎ 15 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ رﻗـﻢ ﺳـﺎل 2014 بازگردد.
 در ادامه این گزارش آمده است: روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ و ﻛﺎراﺋﻴﺐ ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﺳـﺘﻤﺮار ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻗﺘﺼـﺎد ﻛﻼن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻌﺪ از ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ در ﺳﺎل 2015، ﺟﺮﻳﺎن سرﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي در ﺣﺎل ﮔﺬار ﺗﺎ ﺣﺪودي در ﺳﺎل 2016 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻤـﻲ وﺟـﻮد دارد ﻛﻪ در ﺳﺎل 2016، روند رو به ﺑﻬﺒﻮد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳﺎل 2015 ، هم‌چنان اﺳﺘﻤﺮار ﻳﺎﺑﺪ.


 ﺳﺎزﻣﺎن آﻧﻜﺘﺎد همچنین ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اعضای گروه 20 در ﺳﺎل 2016 ﺣﺪود 5 ﺗﺎ 10 درﺻﺪ ﺗﺎ ارﻗﺎم 830 ﺗﺎ 880 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاري ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑـﻪ اﻋﻀـﺎی سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسیفیک (APEC) ﺑـﺎ ﻛﺎﻫﺶ 15 ﺗﺎ 20 درﺻﺪي ﺗﺎ ﺳﻄﺢ 760 ﺗﺎ 810 ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد.  معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با تحلیل گزارش موسسه آنکتاد، در گزارش تحلیلی خود آورده است: در ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺘﻈﺎرات ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاري ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺪﺑﻴﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.


 بر این اساس و با توجه ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر رﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺳﺎل 2016 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﺪمﻗﻄﻌﻴﺖﻫﺎ در ﺑـﺎزار ﻛﺎﻻﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﻲ، ﻋﺪم‌اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﺗﻨﺶ‌ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ، رﻳﺴﻚﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را در اﻛﺜﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ. ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ به دلیل ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻧﻈﺎم ﻣـﺎﻟﻲ و ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺎﻻﻳﻲ از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي در اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد. رﻳﺴـﻚﻫـﺎي ژﺋـﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻲ، ﺗـﻨﺶﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺷﻮكﻫﺎي آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﺪت اﺛﺮﮔﺬاري رﻳﺴﻚﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ.


 سازمان آنکتاد در این گزارش نتایج نظرسنجی خود را از ﻓﻌﺎﻻن ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﺑﻨﮕﺎه‌ﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻠﻴﺘﻲ ﺑﺰرگ در ﻣﻮرد ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪاز آﻧﻬـﺎ از وﺿـﻌﻴﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه 2016-2018 نیز منتشر کرده است. 
 از نظر فعالان اقتصادی، ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ در ﺑﺎزارﻫـﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻔﻲ و وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺷـﺎﻣﻞ TPP، RCEP، TTIP از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ 2016-2018 اﻋﻼم ﺷﺪه است.
 ضمن آنکه از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻠﻴﺘﻲ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻪ ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﭼﻴﻦ و ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺬابﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاري در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. در ﻓﻬﺮﺳﺖ 14 ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ ﻃﻲ سال‌های آﻳﻨﺪه، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان بنگاه‌ها، دو ﻛﺸﻮر ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. هم‌چنین در ﻧﻈـﺮﺳـﻨﺠﻲ مشابه آژاﻧﺲ‌ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاري در ﺳﺎل 2014، ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﺬاب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ، آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‌اﻧﺪ.


متن کامل گزارش تحلیلی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از گزارش رسمی آنکتاد را به همراه جداول و نمودارها اینجا می‌توانید بخوانید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا