اخبار

حمید رقمی در آکادمی مترا دوره های آموزشی برای صنعت رنگ برگزار می کند

بسپار می نویسد، آکادمی مترا دوره آموزشی حلال های مصرفی در صنعت رنگسازی و دوره آموزشی رزین ها و رنگ های آلکیدی را برگزار می کند.

این دوره های آموزشی تئوری، به مدت 12 ساعت و طی دو روز برگزار خواهند شد. همچنین مدرس این دو دوره مهندس حمید رقمی است.
مبلغ ثبت نام در این دوره ها 5450000 ریال است و 10 درﺻﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﺮاي ﺑﺮاي سازمان هایی ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻴﺶ از 4ﻧﻔﺮ/دوره از ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﮔﺎن از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان، اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ها، اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﮕﻦ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ و اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان (ﺳﺘﺼﺎ)، اعضای انجمن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رﻧﮓ و رزﻳﻦ، ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رﻧﮓ و ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺑﺴﺘﻪ، انجمن شرکت ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ های ﺧﻮدرو (ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ) در نظر گرفته خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از سایر دوره های آکادمی مترا می توانید با واحد آموزش (داخلی 317) تماس حاصل نمایید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا