اخبار

اطلاعيه برگزاری مصاحبه داوطلبان آزمون دكتري سال 95 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

بسپار به نقل از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی می نویسد، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران از داوطلبان معرفی شده مرحله اول داراي حد نصاب اعلام شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور را در آزمون نيمه متمركز دوره دكتري اخذ نموده‌اند براي شركت در مصاحبه علمي آزمون دكتري h.DP (نيمه متمركز) سال 1395دعوت مي نمايد. 

با در دست داشتن مدارك ذيل براي شركت در مصاحبه به محل پژوهشگاه واقع در اتوبان تهران كرج – كيلومتر 15 – خروجي شماره 15 شهرك علم و فناوري پژوهش – بلوار پژوهش – پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران به اداره آموزش مراجعه نمايند.
داوطلبان موظف‌اند در تاريخ 8 و 9 خرداد 1395 از ساعت 8:30 در محل پژوهشگاه به منظور تحويل مدارک و مصاحبه علمي شفاهي حضور بهم رسانند. اصل شناسنامه و يا كارت ملي براي تطبيق مشخصات داوطلب الزامي مي‌باشد.
بديهي است عدم تحويل مدارک و شرکت در مصاحبه به منزله انصراف دانشجو تلقي مي‌شود
مدارك مورد نياز و ديگر مدارك لازم كه مي بايست معرفي شدگان براي انجام مراحل مصاحبه همراه خود داشته باشند به شرح ذيل مي‌باشد.

1- اصل و تصوير مدرك كارشناسي‌ارشد (كارشناسي‌ارشد) (كارنامه كامل تحصيلي)
تبصره: معرفي شدگاني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتراي حرفه‌اي هستند، مي‌بايست حداكثر تا تاريخ 95/06/31 فارغ التحصيل شوند (اصل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون و يا دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي)

2- اصل و تصوير مدرك كارشناسي (كارشناسي) (كارنامه كامل تحصيلي)
تبصره1: آندسته از معرفي‌شدگاني كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي باشند علاوه بر اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته، مي‌بايست اصل مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند.
تبصره 2: معرفي شدگاني كه به دلائلي قادر به ارائه اصل مدرك يا مدارك مندرج در بندهاي 1 و 2 فوق نمي باشند، لازم است اصل گواهي فارغ‌التحصيلي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.
3- اصل شناسنامه و يا كارت ملي
براي تطبيق مشخصات شناسنامه اي معرفي شده با مشخصات اطلاعات ارسالي از سوي سازمان

4- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه معرفي شده را با توجه به بند «مقررات وظيفه عمومي» مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور (براي برادران).

5- اصل گواهي مبني بر اينكه عضو هيات علمي رسمي قطعی و يا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات فناوری بوده که به تاييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد، برای آن دسته از معرفی شدگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده اند.

6- تصوير كارنامه آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1395

7- کلیه مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی. (عناوين موارد فوق به طور دقيق در كاربرگ شماره 1 وارد شود.)

8- فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال (معادل پنجاه هزار تومان) به شماره حساب‌هاي 0285607418 بانك تجارت شعبه نوآوران كد 400 يا 2172109002008 بانك ملي شعبه نوشيروان كد 811 بنام پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

9- فرم تكميل شده مشخصات فردي داوطلب كه ضميمه اين اطلاعيه مي‌باشد (كاربرگ شماره 1)

ضمناً‌ مدارك اختصاصي كه داوطلبان در صورت دارا بودن لازم است در روز مصاحبه به همراه داشته باشند عبارت است از:
10- جزئيات و نحوه امتيازدهي براي سنجش مرحله دوم به شرح كاربرگ شماره 2 مي باشد.
11- پايان نامه كارشناسي ارشد
12- گواهي اخذ رتبه تحصيلي برتر در دوره كارشناسي ارشد و يا كارشناسي (در صورت وجود)
13- حداقل دو توصيه نامه از اعضاي هيات علمي مرتبط با دوره‌ كارشناسي ارشد (اساتيد راهنما و مشاور داوطلب)
14- مقالات علمي- پژوهشي چاپ شده يا پذيرفته شده (داخلي و خارجي) (ثبت نام يا Submit مقاله مورد قبول نمي‌باشد.
15- گواهي ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران
16- برگزيدگي در جشنواره‌هاي علمي معتبر
17- مقالات چاپ شده يا پذيرفته شده علمي- ترويجي مرتبط با رشته تحصيلي
18- مقالات چاپ شده در كنفرانس‌هاي معتبر (داخلي يا خارجي)
19- تاليف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصيلي (چاپ شده يا پذيرفته شده)
20- گواهي برگزيدگي در المپيادهاي علمي دانشجويي
21- مدرك زبان معتبر
22- پذيرفته‌شدگان بايد مدركي كه معدل دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد در آن قيد شده باشد را ارائه نمايند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا